Lưu trữ hàng ngày: 20 Tháng Năm, 2023

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ

Bảng giá VTYT – Sinh phẩm y tế năm 2020 – 2021

Bảng giá VTYT – Sinh phẩm y tế năm 2020 – 2021 (Ban hành kèm