Lưu trữ Danh mục: Công khám – Tiền giường

GIÁ DỊCH VỤ GIƯỜNG BỆNH THU PHÍ 2024

GIÁ DỊCH VỤ GIƯỜNG BỆNH THU PHÍ THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH THU PHÍ 2024

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH THU PHÍ THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

GIÁ DỊCH VỤ GIƯỜNG BỆNH 2023

GIÁ DỊCH VỤ GIƯỜNG BỆNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH 2023

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN