Lưu trữ Danh mục: Bảng giá VTYT

Bảng giá Hóa chất – VTYT năm 2022 – 2023

BẢNG GIÁ HOÁ CHẤT-VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2022-2023 ( Căn cứ theo Quyết định

Bảng giá VTYT – Sinh phẩm y tế năm 2020 – 2021

Bảng giá VTYT – Sinh phẩm y tế năm 2020 – 2021 (Ban hành kèm