Lưu trữ Danh mục: Bảng giá DVKT

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT,CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ XÉT NGHIỆM THU PHÍ NĂM 2024

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ XÉT NGHIỆM THU PHÍ THỰC

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM 2023 – 2025

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM THU PHÍ

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ