GIỚI THIỆU

TIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG TIN HỖ TRỢ

TIN TỨC MỚI

BẢNG GIÁ THUỐC NĂM 2023-2025

BẢNG GIÁ THUỐC NĂM 2023-2025

THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN

(Ban hành kém theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/ 11/ 2023 của Bộ Y tế)

(Áp dụng từ ngày 23 tháng 11 năm 2023)

TT Tên thuốc Tên hoạt chất Hàm lượng ĐVT Đơn giá 
1 AZENMAROL 4 Acenocoumarol 4mg Viên 395
2 ACETAZOLAMID Acetazolamid 250mg Viên 974
3 Stadleucin Acetyl leucin 500mg Viên 2200
4 Gikanin Acetyl leucin 500mg Viên 393
5 Zentanil 500mg/5ml Acetyl leucin 500mg/5ml Lọ 12000
6 Vintanil 1000 Acetyl leucin 1000mg/10 ml  Ống 24000
7 Aspirin Stella 81mg Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat) 81mg Viên 340
8 ASPIRIN 81 Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat) 81mg Viên 68
9 Clopiaspirin 75/75 Acetylsalicylic acid + clopidogrel 75mg + 75mg Viên 7200
10 Clopirin 75/75 Acetylsalicylic acid + clopidogrel 75mg + 75mg Viên 1770
11 Clopiaspirin 75/100 Acetylsalicylic acid + clopidogrel 100mg ; 75mg Viên 9500
12 Duoridin Acetylsalicylic acid + clopidogrel 100mg + 75mg Viên 5000
13 Acyclovir Aciclovir 5%/5g Tuýp 3780
14 Medskin Clovir 800  Aciclovir 800mg viên 3200
15 ACYCLOVIR 800 Aciclovir 800mg viên 1029
16 Nephrosteril Acid amin* 7%, 250 ml Chai 91800
17 Acid Amin 7.2% Acid amin* Mỗi 200ml chứa: L-Tyrosin 0,1g; L-Aspartic acid 0,2g; L-Glutamic acid 0,2g; L-Serine 0,6g; L-Histidin 0,7g; L-Prolin 0,6g; L-Threonin 0,7g; L-Phenylalanin 1g; L-Isoleucin 1,8g; L-Valin 2g; L-Alanin 0,5g; L-Arginin 0,9g; L-Leucin 2,8g; L-Lysin acetat 1,42g; L- Methionin 0,6g; L- Tryptophan 0,5g; L- Cystein 0,2g. Chai 115000
18 Acid Amin 8% Acid amin* Mỗi 200ml chứa: L-Arginin HCl 1,46g; L-Histidin.HCl.H2O 0,64g; L-Methionin 0,2g; L-Phenylalanin 0,2g; L-Threonin 0,9g; L-Valin 1,68g; Glycin 1,8g; L-Lysin HCl 1,52g; L-Tryptophan 0,14g; L-Leucine 2,2g; L-Isoleucin 1,8g; L-Prolin 1,6g; L-Serin 1g; L-Alanin 1,5g; L-Cystein.HCl.H2O 0,08g Chai 104000
19 Aminosteril N-Hepa 8% Acid amin* 8%, 250ml Chai 102000
20 Amiparen – 10 Acid amin* Các Axit amin Chai 63000
21 Fellaini Acitretin 25mg Viên 17000
22 Adenorythm Adenosin triphosphat 3mg/ml Lọ 850000
23 BFS-Adenosin Adenosin triphosphat 3mg/1ml, lọ 2ml Lọ 800000
24 Alxac Tab. Albendazol 400 mg Viên 3150
25 ALBENDAZOL 400 Albendazol 400mg Viên 1612
26 Albutein 25% x 50ml Albumin 25% x 50ml Chai 849000
27 Gourcuff-5 Alfuzosin 5mg Viên 5000
28 Prolufo Alfuzosin 10mg Viên  6200
29 Alsiful S.R. Tablets 10mg Alfuzosin 10mg Viên 6800
30 Alanboss XL 10 Alfuzosin 10mg viên 6800
31 Prolufo Alfuzosin 10mg viên  6200
32 ATILENE Alimemazin 2,5mg/5ml Ống 2600
33 THÉMAXTENE Alimemazin 45mg, 90ml chai 10080
34 TUSALENE Alimemazin 5mg Viên 77
35 Sadapron 100 Allopurinol 100mg Viên 1750
36 Sadapron 300 Allopurinol 300mg viên 2280
37 Darinol 300 Allopurinol 300mg Viên 505
38 Allopurinol Allopurinol 300mg Viên 450
39 Actilyse  Alteplase 50mg Lọ 10323588
40 SPAS-AGI Alverin citrat 40mg Viên 110
41 Ambroxol HCl Tablets 30mg Ambroxol 30mg Viên 1050
42 AMBRON TAB Ambroxol 30mg Viên 114
43 JW Amikacin 500mg/100ml Injection Amikacin 500mg/100ml Chai 50484
44 Biomitase Amikacin 500mg /100ml Túi 47000
45 Amiodarona GP Amiodaron hydroclorid 200 mg Viên 6619
46 Amcoda 200 Amiodaron hydroclorid 200mg Viên 2590
47 Cordarone 150mg/3ml Amiodaron hydroclorid 150mg/ 3ml Ống 30048
48 BFS – Amiron Amiodaron hydroclorid 150mg/ 3ml Lọ 24000
49 Amitriptylin Amitriptylin hydroclorid 25mg Viên 100
50 Kavasdin 5 Amlodipin 5mg Viên 98
51 Kavasdin 5 Amlodipin 5mg Viên 98
52 Amlodipine Stella 10mg Amlodipin 10mg Viên 640
53 Amlodipine Stella 10mg Amlodipin 10mg Viên 640
54 Kavasdin 10 Amlodipin 10mg Viên 335
55 Kavasdin 10 Amlodipin 10mg Viên 335
56 Amdepin Duo Amlodipin + atorvastatin 5mg + 10mg Viên 3880
57 ZOAMCO-A Amlodipin + atorvastatin 5mg + 10mg Viên 3195
58 LISONORM Amlodipin + lisinopril 5mg+10mg Viên 5250
59 Troysar AM Amlodipin + losartan 5mg +  50mg Viên 5200
60 Exforge Amlodipin + valsartan 5mg + 80mg Viên 9987
61 Hyvalor plus Amlodipin + valsartan 5mg + 80mg viên 8600
62 Pharmox IMP 500mg Amoxicilin 500mg Viên 2390
63 Moxacin 500 mg Amoxicilin 500mg  Viên  1150
64 Imefed 250mg/31,25mg Amoxicilin + acid clavulanic 250mg + 31,25mg Gói 7500
65 Midagentin 250/31,25 Amoxicilin + acid clavulanic  250mg + 31,25mg  Gói 1042
66 Imefed SC 250mg/62,5mg Amoxicilin + acid clavulanic 250mg + 62,5mg Gói 9800
67 Midagentin 250/62,5 Amoxicilin + acid clavulanic  250mg + 62,5mg  Gói 1612
68 Klamentin 500/62.5  Amoxicilin + acid clavulanic 500mg + 62,5mg gói 3426
69 AUGXICINE 500mg/ 62,5mg Amoxicilin + acid clavulanic 500mg + 62,5mg Gói 1659
70 Auclanityl  500mg/125mg Amoxicilin + acid clavulanic 500mg + 125mg gói 6860
71 Biocemet DT 500mg/62,5mg Amoxicilin + acid clavulanic 500mg + 62,5mg Viên  9450
72 Auclanityl 500/125mg Amoxicilin + acid clavulanic 500 mg + 125mg Viên 1700
73 AUGXICINE 625 Amoxicilin + acid clavulanic 500mg + 125mg viên 1680
74 Auclanityl 875/125mg Amoxicilin + acid clavulanic 875mg; 125mg Viên 4000
75 Auclatyl 875/125mg Amoxicilin + acid clavulanic 875mg + 125mg Viên 2180
76 Iba-Mentin 1000mg/62,5mg Amoxicilin + acid clavulanic 1000mg + 62,5 mg Viên 15781
77  Axuka  Amoxicilin + acid clavulanic 1g + 0.2g Lọ 42000
78 Claminat 1,2g Amoxicilin + acid clavulanic 1g + 200mg Lọ 36000
79 Augbidil Amoxicilin + acid clavulanic 1g + 200mg Lọ 28497
80 Teginol 50 Atenolol 50mg viên 464
81 AGINOLOL 50 Atenolol 50mg Viên 100
82 Insuact 10 Atorvastatin 10mg Viên 350
83 Atorvastatin 10 Atorvastatin 10mg Viên 112
84 Rotacor 20mg Atorvastatin 20mg Viên 1450
85 Lipvar 20 Atorvastatin 20mg viên 344
86 Lipotatin 20mg Atorvastatin 20mg viên 450
87 Atorvastatin 20 Atorvastatin 20mg Viên 150
88 Atropin Sulphat Atropin sulfat 0,25mg/ml Ống 428
89 Mezapulgit Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd 2,5g + 0,3g + 0,2g Gói 1575
90 Zaromax 500 Azithromycin 500mg viên 5250
91 AGITRO 500 Azithromycin 500mg Viên 2630
92 ENTEROGRAN Bacillus clausii 2 tỷ bào tử/g Gói 3360
93 Bambuterol 10 A.T Bambuterol 10mg Viên 310
94 Bambuterol 20 A.T Bambuterol 20mg Viên 1260
95 Kernhistine 16mg Tablet Betahistin 16mg viên 1830
96 Divaser-F Betahistin 16mg Viên 660
97 Betahistin Betahistin 16mg Viên 172
98 Betaserc 24mg Betahistin 24mg Viên 5962
99 Agihistine 24 Betahistin 24mg Viên 2780
100 Hemprenol Betamethason 0,064%; 20g Tuýp 27000
101 Betamethason Betamethason 0,064%, 30g Tuýp 25200
102 Bilaxten Bilastine 20mg Viên 9300
103 Bilazin 20 Bilastine 20mg Viên 9000
104 DIOPOLOL 2.5 Bisoprolol 2,5mg Viên 810
105 Biscapro 2,5 Bisoprolol 2,5 mg viên 320
106 VACOROLOL 2,5 Bisoprolol 2,5mg Viên 137
107 Bisostad 5 Bisoprolol 5mg viên 698
108 Bihasal 5 Bisoprolol 5mg viên 357
109 Bisoprolol Bisoprolol 5mg Viên 140
110 Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25 Bisoprolol + hydroclorothiazid 2,5mg + 6,25mg Viên 2200
111 Boreas Bisoprolol + hydroclorothiazid 2,5mg 6,25mg Viên 330
112 Azopt Brinzolamid 10mg/ml Lọ 116700
113 Azarga Brinzolamid + timolol 10mg/ml + 5mg/ml Lọ 310800
114 Bromhexin Actavis 8mg Bromhexin hydroclorid 8mg Viên 480
115 Bromhexin Bromhexin hydroclorid 8mg Viên 50
116 Agi-Bromhexine 16 Bromhexin hydroclorid 16mg Viên 630
117 Pulmicort Respules Budesonid 0,5mg/ml Ống 24906
118 Pulmicort Respules Budesonid 500mcg/2ml Ống 13834
119 BENITA Budesonid 64mcg/ 0,05ml  Lọ 90000
120 Symbicort Rapihaler Budesonid + formoterol Mỗi liều xịt chứa: Budesonid 160mcg; Formoterol fumarate dihydrate 4,5mcg Bình 434000
121 GONCAL Calci carbonat + calci gluconolactat 150mg + 1.470mg Viên 1950
122 Calcium Hasan 250mg Calci carbonat + calci gluconolactat 150mg + 1.470mg viên 1785
123 Totcal Soft capsule Calci carbonat + vitamin D3 750mg  + 100IUg Viên 3900
124 AGI-CALCI Calci carbonat + vitamin D3 1250mg + 200IU Viên 1422
125 Calci D-Hasan Calci carbonat + vitamin D3 1250mg + 440IU viên 1197
126 Caldihasan Calci carbonat + vitamin D3 1250mg + 125IU viên 840
127 Growpone 10% Calci gluconat 10%/10ml Ống 13300
128 Notired Eff Strawberry Calci glycerophosphat + magnesi gluconat 456mg + 426mg Viên 3990
129 Calcium Lactate 300 Tablets Calci lactat 300mg viên 2000
130 CLIPOXID-300 Calci lactat 300mg Viên 1800
131 Calsfull Calci lactat 500mg Viên 2150
132 Mumcal Calci lactat 500mg/10ml ống 3250
133 Daivonex Calcipotriol 50mcg/g Tuýp 300300
134 Trozimed Calcipotriol 1,5mg (50mcg/g) Tuýp 93500
135 Candekern 16mg Tablet Candesartan 16mg viên 6700
136 Guarente-16 Candesartan 16mg Viên 3990
137 Cancetil Candesartan 16mg Viên 660
138 CKDCandemore Plus tab. 16/12.5mg Candesartan + hydrochlorothiazid 16mg + 12.5mg Viên 3900
139 Cancetil Plus Candesartan + hydrochlorothiazid 16mg + 12,5mg Viên 1350
140 Dopolys-S Cao ginkgo biloba + heptaminol clohydrat + troxerutin 14mg+300mg+300mg  Viên  3210
141 Hurmat 25 mg Captopril 25mg  Viên  690
142 Captopril Stada 25mg Captopril 25mg Viên 445
143 CAPTAGIM Captopril 25mg Viên 104
144 Bacom-BFS Carbazochrom 25mg/5ml Ống 31500
145 Duratocin Carbetocin 100mcg/1ml Lọ 358233
146 Hemotocin Carbetocin 100mcg/1ml Lọ 346000
147 Lomazole Carbimazol 5 mg Viên 525
148 Cypdicar 6,25 Tablets Carvedilol 6,25mg Viên 1698
149 SaVi Carvedilol 6.25 Carvedilol 6,25mg Viên 495
150 Carsantin 6,25 mg Carvedilol 6,25mg viên 441
151 Imeclor 125 Cefaclor 125mg Gói 3717
152 FABADROXIL 500 Cefadroxil 500mg Viên 2515
153 Opxil IMP 500mg Cefalexin 500mg Viên 3790
154 Cephalexin PMP 500 Cefalexin 500mg Viên 1350
155 Zepilen 1g Cefazolin 1g  Lọ 26000
156 Zolifast 1000 Cefazolin 1g Lọ 17388
157 Cefazolin 1g Cefazolin  1g  Lọ 6635
158 Imexime 50 Cefixim 50mg Gói 5000
159 Cefixime 50mg Cefixim  50mg  Gói 805
160 Cefixime 50mg Cefixim  50mg  Gói 805
161 Imexime 100 Cefixim 100mg Gói 6489
162 Imerixx 200 Cefixim 200mg Viên 5920
163 Cifataze DT-200 Cefixim 200mg Viên 3700
164 Cemetajin 1g inj Cefmetazol 1g Lọ 51000
165 Medocef 1g Cefoperazon 1g  Lọ  54000
166 CEFOVIDI Cefotaxim 1g lọ 5250
167 CEBEST Cefpodoxim 50mg/1,5g Gói 6000
168 Cadicefpo 50 Cefpodoxim 50mg Gói 1000
169 Imedoxim 100 Cefpodoxim 100mg Gói 7900
170 CEBEST Cefpodoxim 100mg/3g Gói 7900
171 Cepoxitil 200 Cefpodoxim 200mg Viên 9900
172 POXIMVID Ceftazidim 1g lọ 9765
173 Ceftriaxone 1g Ceftriaxon  1g  Lọ 6442
174 Ceftriaxone 2000 Ceftriaxon 2000 mg Lọ 50000
175 Cefuroxim 250 Cefuroxim 250mg Viên 1399
176 Cefcenat 500 Cefuroxim 500mg Viên 2450
177 Travinat 500mg Cefuroxim 500mg Viên 2498
178 Agilecox 200 Celecoxib 200mg Viên 1680
179 Celecoxib Celecoxib 200mg Viên 348
180 Clorpheniramin Chlorpheniramin (hydrogen maleat) 4mg Viên 41
181 Cinnarizin pharma Cinnarizin 25mg Viên 699
182 Ciprofloxacin 0,3% Ciprofloxacin  0,3% /5ml  Lọ 1972
183 Ciprofloxacin Ciprofloxacin 500mg Viên 750
184 Proxacin 1% Ciprofloxacin 200mg/20ml Lọ 136000
185 Basmicin 200 Ciprofloxacin 200mg/20ml Lọ 49900
186 Basmicin 400 Ciprofloxacin 400mg/200ml Lọ 51000
187 Remeclar 500 Clarithromycin 500mg viên 16180
188 AGICLARI 500 Clarithromycin 500mg Viên 1890
189 AGICLARI 500 Clarithromycin 500mg Viên 1890
190 Clindamycin EG 300mg Clindamycin 300mg viên 1447
191 ß-SOL Clobetasol propionat 5mg Tube 9200
192 Neutasol Clobetasol propionat 0,05%, 30g Tuýp 25200
193 DogrelSaVi Clopidogrel 75mg Viên 685
194 Tunadimet Clopidogrel 75mg Viên 279
195 Cafunten Clotrimazol 1%/10g Tuýp 5600
196 Biroxime Clotrimazol 1%,20g tuýp 19700
197 Terpin-Codein 15 Codein + terpin hydrat 15mg +100mg viên 616
198 Colchicin Colchicin 1mg Viên 255
199 ALCOOL 70º Cồn 70° Ethanol 96% 43,75ml/60ml Chai 30975
200 CỒN BORIC 3%  Cồn boric 300mg/10ml Chai 6300
201 Crotamiton Stella 10% Crotamiton 2g/20g Tuýp 24000
202 A.T Desloratadin Desloratadin 2,5mg/5ml Chai 25200
203 Deslora Desloratadin 5mg Viên 1575
204 Desloratadin ODT 5 Desloratadin 5mg Viên 1470
205 DEPAXAN Dexamethason 4mg/ml Ống 24000
206 DEXAMETHASON Dexamethason 4mg/1ml ống 714
207 Dexibuprofen-5A FARMA 400mg Dexibuprofen 400mg Viên 2200
208 A.T Panthenol Dexpanthenol (panthenol, vitamin B5) 250mg/5g Tuýp 15540
209 DEXTROMETHORPHAN 15 Dextromethorphan 15mg Viên 148
210 Vacoridex 30 Dextromethorphan 30mg Viên 777
211 Seduxen 5 mg Diazepam 5mg Viên 1260
212 Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection Diazepam 5mg/ml Ống 8799
213 Elaria 100mg Diclofenac 100mg Viên 13500
214 Diclofenac  Diclofenac 100mg Viên 11500
215 VIFAREN Diclofenac 50mg viên 84
216 Elaria Diclofenac 75mg/3ml Ống 8900
217 Diclofenac Diclofenac 75mg/3ml Ống 795
218 Digorich Digoxin 0,25mg Viên 618
219 Digoxin/Anfarm Digoxin 0,5mg/ 2ml Ống 24500
220 Diltiazem Stella 60mg Diltiazem 60mg Viên 1200
221 Bidizem 60 Diltiazem 60mg viên 651
222 GRAFORT Dioctahedral smectit 3g Gói 7750
223 SMECGIM Dioctahedral smectit 3000mg Gói 3360
224 Venokern 500mg viên nén bao phim Diosmin + hesperidin 450mg + 50mg viên 2880
225 SaViDimin Diosmin + hesperidin 450mg+50mg Viên 1600
226 Dacolfort Diosmin + hesperidin 450mg + 50mg Viên 765
227 Savidimin 1000 Diosmin + hesperidin 900mg + 100mg Viên 6000
228 Dimedrol Diphenhydramin 10mg/ml Ống 470
229 Dobutamine-hameln 12,5mg/ml Injection Dobutamin 12.5mg/ml Ống 79800
230 Dobutamine-hameln 5mg/ml Injection Dobutamin 250mg/50ml Lọ 144900
231 Domreme Domperidon 10mg viên 1000
232 VACODOMTIUM 10 Domperidon 10mg Viên 58
233 AGIMOTI Domperidon 5mg/5ml Gói 765
234 A.T Domperidon Domperidon 5mg/5ml, 10ml Gói 4320
235 A.T Domperidon Domperidon 5mg/5ml Chai 4255
236 Gynocare Đồng sulfat 0,1g Tuýp 30000
237 GYSUDO Đồng sulfat 0,225g/90ml Chai 4450
238 Doxycyclin 100 mg Doxycyclin 100mg  Viên  515
239 No-Spa 40mg/2ml Drotaverin clohydrat 40mg/2ml Ống 5306
240 Vinopa Drotaverin clohydrat 40mg/2ml Ống 2140
241 Dagocti Dutasterid 0,5mg Viên 6741
242 Duphaston Dydrogesteron 10mg Viên 7728
243 Ebastine Normon 10mg Orodispersible Tablets Ebastin 10mg Viên 9900
244 Wolske Ebastin 10mg Viên 3600
245 BASTINFAST 10 Ebastin 10mg Viên 545
246 Gygaril 5 Enalapril 5mg Viên 373
247 AGINARIL®5 Enalapril 5mg Viên 75
248 Prilocare 10 Enalapril 10mg Viên 450
249 Gemapaxane 6000IU/0,6ml Enoxaparin (natri) 6000IU/0,6ml Bơm tiêm 95000
250 Gemapaxane 4000IU/0,4ml Enoxaparin (natri) 4000IU/0,4ml Bơm tiêm 70000
251 Ryzonal Eperison 50mg Viên 457
252 Sismyodine Eperison 50mg Viên 265
253 Ephedrine Aguettant 30mg/10ml Ephedrin 30mg/10ml Ống 78750
254 Adrenalin Epinephrin (adrenalin) 1mg/1ml Ống 1285
255 Adrenalin 1mg/10ml Epinephrin (adrenalin) 1mg/10ml Ống  5040
256 Savi Eprazinone 50 Eprazinon 50mg Viên 820
257 ZINOPRODY Eprazinon 50mg viên 336
258 Medskin Ery Erythromycin 0,4g tuýp 9400
259 BINOCRIT Erythropoietin alpha 4000IU/0,4 ml bơm tiêm 432740
260 Stadnex 20 CAP Esomeprazol 20mg Viên 3000
261 Esomeprazol 20mg Esomeprazol 20mg Viên 235
262 STADNEX 40 CAP Esomeprazol 40mg Viên 6800
263 Vinxium Esomeprazol 40mg Lọ 8338
264 Etocox 200 Etodolac 200mg Viên 2625
265 ETODAGIM  Etodolac 200mg Viên 1050
266 Etodax 300 Etodolac 300mg Viên 3200
267 Famogast Famotidin 40mg Viên 3000
268 COLESTRIM SUPRA Fenofibrat 145mg Viên 7000
269 FATFE Fenofibrat 145mg Viên 3120
270 Fenosup Lidose Fenofibrat 160mg Viên 5267
271 COLESTRIM Fenofibrat 160mg Viên 1490
272 LIPAGIM 160 Fenofibrat 160mg Viên 565
273 LIPAGIM 300 Fenofibrat 300mg Viên 420
274 Berodual 10ml Fenoterol + ipratropium 0,02mg/nhát xịt + 0,05mg/nhát xịt Bình 132323
275 Berodual 20ml Fenoterol + ipratropium 500mcg/ml + 250mcg/ml Lọ 96870
276 Berodual 20ml Fenoterol + ipratropium 500mcg/ml + 250mcg/ml Lọ 96870
277 Danapha-Telfadin Fexofenadin 60mg Viên 1890
278 Fefasdin 60 Fexofenadin 60mg Viên 229
279 Fexofenadin OD DWP 60 Fexofenadin 60mg Viên 840
280 FLUCOZAL 150 Fluconazol 150mg Viên 23690
281 Fluconazole Stella 150mg Fluconazol 150mg Viên 9000
282 Oliveirim Flunarizin 10mg Viên 2200
283 Mezapizin 10 Flunarizin 10mg Viên 357
284 NAVALDO  Fluorometholon 5mg/5ml  Lọ 22000
285 Flixotide Evohaler Fluticason propionat 125mcg/ liều xịt Bình xịt 106462
286 MESECA Fluticason propionat 50mcg/0,05ml (0,1%)  Lọ 96000
287 Uloviz Furosemid 40mg Viên 2800
288 AGIFUROS Furosemid 40mg Viên 92
289 Furosemidum Polpharma Furosemid 20mg/2ml Ống 4400
290 Suopinchon Injection Furosemid 20mg/2ml ống 4200
291 Vinzix Furosemid 20mg/2ml Ống 622
292 Fucidin Cream Fusidic acid 0,02 Tuýp 75075
293 FUCIPA  Fusidic acid 100mg/5g Tuýp 14000
294 FUCIPA – B Fusidic acid + betamethason 2% + 0,1%/15g Tuýp 42000
295 Tebantin 300mg Gabapentin 300mg Viên 4500
296 Neubatel Gabapentin 300mg Viên 885
297 GAPTINEW Gabapentin 300mg Viên 390
298 NEUBATEL-FORTE Gabapentin 600mg Viên 6000
299 Mezapentin 600 Gabapentin 600mg Viên 1890
300 GENTAMICIN 80mg/2ml Gentamicin 80mg/2ml ống 1008
301 Golddicron Gliclazid 30mg Viên 2625
302 GLY4PAR 30 Gliclazid 30mg Viên 540
303 Pyme Diapro MR Gliclazid 30mg viên 275
304 Pyme Diapro MR Gliclazid 30mg viên 275
305 Staclazide 60 MR Gliclazid 60mg viên 2250
306 Lazibet MR 60 Gliclazid 60mg viên 662
307 Staclazide 80 Gliclazid 80mg Viên 1885
308 Melanov-M  Gliclazid + metformin 80mg + 500mg Viên 3800
309 Glizym-M Gliclazid + metformin 80mg + 500mg Viên 3200
310 Diaprid 2 Glimepirid 2mg Viên 1045
311 Glimepiride 2mg Glimepirid 2mg Viên 149
312 Glimepiride Stella 4mg Glimepirid 4mg Viên 940
313 Glimepiride 4mg Glimepirid 4mg Viên 215
314 PERGLIM M-2. Glimepirid + metformin 2mg + 500mg Viên 3000
315 Comiaryl 2mg/500mg Glimepirid + metformin 2mg + 500mg viên 2478
316 FLEXSA 1500 Glucosamin 1500mg Gói 8500
317 Otibone 1500 Glucosamin 1500mg Gói 4390
318 Dextrose Glucose 5%, 500ml Chai 19500
319 Glucose 5% Glucose 5%,  500ml Chai 7035
320 Dextrose 10% Glucose 10%, 500ml Chai 27000
321 Glucose 10% Glucose 10%, 500ml Chai 8505
322 Glucose 30%  Glucose 30%, 250ml Chai 10878
323 Nitralmyl 0,6 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) 0,6mg Viên 2000
324 Glyceryl Trinitrate – Hameln 1mg/ml Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) 10mg Ống 80283
325 A.T Nitroglycerin inj Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) 5mg/5ml Ống 49980
326 DIMAGEL Guaiazulen + dimethicon 4mg + 300mg Viên 4000
327 Pepsia Guaiazulen + dimethicon 4mg/10g + 3000mg/10g Gói 3500
328 Forsancort Hydrocortison 1%; 10g Tuýp 17990
329 Laci-eye Hydroxypropylmethylcellulose 0,3% (30mg/10ml) Ống 24400
330 SYSEYE  Hydroxypropylmethylcellulose 30mg/10ml – Lọ 15ml Lọ 30000
331 Wright Imidapril 5mg Viên 1975
332 Idatril 5mg Imidapril 5mg Viên 3700
333 IMIDAGI 5 Imidapril 5mg Viên 720
334 Wright-F Imidapril 10mg Viên 4250
335 IMIDAGI 10 Imidapril 10mg Viên 1420
336 Vicimlastatin 500mg Imipenem + cilastatin* 250mg+250mg Lọ 62000
337 Indocollyre Indomethacin 0,1% Lọ 68000
338 Tresiba® Flextouch® 100U/ml Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài Degludec 10,98mg/3ml Bút tiêm 320624
339 Toujeo Solostar Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài Glargine 300 đơn vị/ml Bút tiêm 415000
340 Basaglar Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài Glargine 300U/3ml Bút tiêm 255000
341 INSUNOVA -G PEN Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài Glargine 100IU/ml Bút tiêm 219000
342 Humalog Mix 75/25 Kwikpen Insulin analog trộn, hỗn hợp 300U (tương đương 10,5mg)/3ml Bút tiêm 178080
343 Ryzodeg® Flextouch® 100U/ml Insulin Degludec + Insulin aspart (7,68mg + 3,15mg)/3ml Bút tiêm 411249
344 Actrapid Insulin người tác dụng nhanh, ngắn 1000IU/10ml Lọ 57000
345 Actrapid Insulin người tác dụng nhanh, ngắn 1000IU/10ml Lọ 57000
346 Mixtard 30 Insulin người trộn, hỗn hợp (700IU + 300IU)/10ml Lọ 56000
347 INSUNOVA – 30/70 (BIPHASIC) Insulin người trộn, hỗn hợp 100IU/ml Lọ 51999
348 Mixtard 30 FlexPen Insulin người trộn, hỗn hợp 300IU/3ml Bút tiêm 69500
349 Irbesartan OD DWP 100mg Irbesartan 100mg Viên 1995
350 Irbepro 150 Irbesartan 150mg Viên 2500
351 IHYBES 150 Irbesartan 150mg Viên 365
352 CoRycardon Irbesartan + hydroclorothiazid 150mg + 12,5mg Viên 3108
353 Irbelorzed 150/12,5 Irbesartan + hydroclorothiazid 150mg + 12,5mg Viên 2016
354 Irzinex Plus Irbesartan + hydroclorothiazid 150mg + 12,5mg Viên 3465
355 IHYBES-H 150 Irbesartan + hydroclorothiazid 150mg + 12,5mg Viên 510
356 Isosorbid Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) 10mg Viên 140
357 Imidu® 60 mg Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) 60mg viên 1953
358 Imidu® 60 mg Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) 60mg viên 1953
359 Tilbec 10 Isotretinoin 10mg Viên 6490
360 Myspa Isotretinoin 10mg Viên 2499
361 Sporal Itraconazol 100mg Viên 15050
362 Toduc Itraconazol 100mg Viên 6700
363 IFATRAX Itraconazol 100mg Viên 3050
364 Bixebra 7.5 mg Ivabradin 7,5mg Viên 9996
365 IVABRADINE TABLETS 7.5MG Ivabradin 7,5 mg Viên 5500
366 Prevebef Ivabradin 7,5mg viên 3988
367 Ivermectin 3 A.T Ivermectin 3mg Viên 7455
368 Kali Clorid Kali clorid 500mg Viên 700
369 Kaleorid Kali clorid 600mg Viên 2100
370 Kali Clorid 10% Kali clorid 1g/ 10ml Ống 1230
371 Potassium Chloride Proamp 0,10g/ml Kali clorid 1g/10ml Ống 5500
372 Posod eye drops Kali iodid + Natri iodid (3mg + 3mg)/1ml; 10ml Lọ 28350
373 Posod eye drops Kali iodid + Natri iodid (3mg + 3mg)/1ml; 10ml Lọ 28350
374 Dozinco 15 mg Kẽm gluconat 15mg Viên 960
375 Zinbebe Kẽm gluconat 70mg/5ml, 50ml Lọ 24999
376 Grazincure Kẽm sulfat 10mg Chai 30000
377 Atisyrup zinc Kẽm sulfat 10 mg/5ml Gói 4800
378 A.T Ketoconazole 2% Ketoconazol 100mg/5g Tuýp 3045
379 Acular Ketorolac 0,5% Lọ 67245
380 Ketotifen Helcor 1mg Ketotifen 1mg Viên 5400
381 Ketotifen DWP 1mg Ketotifen 1mg Viên 1092
382 Andonbio Lactobacillus acidophilus 75mg Gói 1290
383 Duphalac Lactulose 10g/15ml Gói 2592
384 Companity Lactulose 670mg/ml Ống 3300
385 Lancid 15 Lansoprazol 15mg Viên 1400
386 Lansoprazol Lansoprazol 30mg Viên 296
387 Ripratine 5 Levocetirizin 5mg Viên 1800
388 Clanzen Levocetirizin 5mg Viên 146
389 ACRITEL-10 Levocetirizin 10mg Viên 2910
390 Ripratine Levocetirizin 10mg Viên 2900
391 Letdion Levofloxacin 5mg/ml * 5ml Lọ 84000
392 Cravit 1.5% Levofloxacin 15mg/ml Lọ 115999
393 Eyexacin    Levofloxacin 5mg/ml * 5ml Lọ 8799
394 Kaflovo Levofloxacin 500mg Viên 1000
395 Kaflovo Levofloxacin 500mg Viên 1000
396 Bivelox I.V 500mg/100ml Levofloxacin 500mg/100ml Chai 14700
397 Levogolds Levofloxacin 750mg/150ml Túi 250000
398 Levofloxacin 750mg/150ml Levofloxacin 750mg/150ml Chai 155000
399 BERLTHYROX 100 Levothyroxin (muối natri) 100mcg Viên 535
400 Disthyrox Levothyroxin (muối natri) 100mcg Viên 294
401 Lidonalin Lidocain + epinephrin (adrenalin) 36mg + 0,018mg/1,8ml Ống 4410
402 LIDOCAIN Lidocain hydroclodrid 10% 38g Lọ 159000
403 Lidocain hydroclorid 40mg/2ml Lidocain hydroclodrid 40mg/2ml Ống 378
404 Liprilex Lisinopril 5mg Viên 3360
405 SaVi Lisinopril 5 Lisinopril 5mg Viên 840
406 AGIMLISIN 5 Lisinopril 5mg Viên 230
407 Lisiplus HCT 10/12.5 Lisinopril + hydroclorothiazid 10 mg + 12,5mg Viên 3000
408 UmenoHCT 10/12,5 Lisinopril + hydroclorothiazid 10mg + 12,5mg Viên 2200
409 Clanoz Loratadin 10mg viên 284
410 Lorastad 10 Tab. Loratadin 10mg Viên 850
411 VACO LORATADINE Loratadin 10mg Viên 136
412 HEPA-MERZ L-Ornithin – L- aspartat 5g/10ml Ống 125000
413 Nerazzu-25 Losartan 25mg Viên 455
414 Pyzacar 50 mg Losartan 50mg Viên 1120
415 Losartan Losartan 50mg Viên 202
416 Colosar – Denk 50/ 12.5 Losartan + hydroclorothiazid 50mg + 12,5mg Viên 4050
417 LOSACAR-H Losartan + hydroclorothiazid 50mg+12,5mg Viên 638
418 Combizar Losartan + hydroclorothiazid 50mg + 12,5mg Viên 1470
419 AGILOSART-H 50/12,5 Losartan + hydroclorothiazid 50mg + 12,5mg Viên 390
420 Lovarem Tablets Lovastatin 20mg viên 3450
421 Lovastatin 20mg Lovastatin 20mg viên 1470
422 Japrolox Loxoprofen 60mg loxoprofen sodium Viên 4620
423 Loxorox Loxoprofen 60mg Viên 3591
424 Loxoprofen 60mg Loxoprofen  60mg  Viên 437
425 FABALOFEN 60 DT Loxoprofen 60mg Viên 2600
426 Forlax Macrogol 10g (4000) Gói 4275
427 Fortrans Macrogol + natri sulfat + natri bicarbonat + natri clorid + kali clorid 64g (4000) + 5,7g + 1,68g + 1,46g + 0,75g Gói 32000
428 Gelactive Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd 400 mg +  300 mg gói 2394
429 Gastrosanter Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd 400mg + 400mg Gói 2500
430 Varogel S Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd 800,4mg + 611,76 mg, 10ml Gói 2898
431 SILOXOGENE Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 150mg + 300mg + 40mg viên 3000
432 Mylenfa II Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 200mg +200mg+20mg Viên 504
433 Kremil-S Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 233mg + 178mg + 30mg Viên 930
434 Digazo Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 400mg+400mg+ 40mg Viên 3200
435 AQUIMA Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 400mg/10ml; 460mg (351,9mg)/10ml; 50mg /10ml Gói 3300
436 Alumag-S Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 800,4mg +  4596mg +  80mg  Gói 3402
437 Pamagel Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 800mg + 800mg + 60mg/10ml Gói 3700
438 Apigel-Plus Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 800mg + 800mg + 80mg/10ml Gói 3900
439 Tritenols fort Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon 800mg + 800mg + 100mg Gói 3900
440 Magnesi sulfat Kabi 15% Magnesi sulfat 1,5g/10ml Ống 2835
441 Mannitol Manitol 20%, 250ml Chai 18900
442 Fubenzon  Mebendazol 500mg viên 4800
443 MEBENDAZOL 500 Mebendazol 500mg Viên 1398
444 Lucikvin  Meclophenoxat 250mg  Lọ  45000
445 MELOXICAM 7,5 Meloxicam 7,5mg Viên 67
446 Trosicam 15mg Meloxicam 15mg Viên 7742
447 Meloxicam 15mg Meloxicam 15mg Viên 420
448 MELOXVACO 15 Meloxicam 15mg Viên 99
449 Meloxboston 15 Meloxicam 15 mg Viên 3599
450 Reumokam Meloxicam 15mg/1,5ml Ống 19500
451 Meloxicam 15mg/1,5ml Meloxicam 15mg/1,5ml Ống 1840
452 Metformin 500mg Metformin 500mg viên 165
453 Métforilex MR Metformin 500mg Viên 758
454 Métforilex MR Metformin 500mg Viên 758
455 Metformin Metformin 1000mg viên 504
456 Metformin Metformin 1000mg Viên 504
457 Metformin Stella 1000 mg Metformin 1000mg viên 1700
458 DH-Metglu XR 1000 Metformin 1000mg viên 1638
459 Methopil Methocarbamol 500mg Viên 1890
460 Methocarbamol Methocarbamol 500mg Viên 301
461 Mycotrova 1000 Methocarbamol 1000mg Viên 2100
462 Vingomin Methyl ergometrin maleat 0,2mg/ml Ống 11900
463 Medsolu 4mg Methyl prednisolon 4mg Viên 890
464 ID-Arsolone 4 Methyl prednisolon 4mg viên 850
465 GOMES Methyl prednisolon 16mg Viên 1390
466 Methyl prednisolon 16 Methyl prednisolon 16mg Viên 802
467 Methyl prednisolon 16 Methyl prednisolon 16mg Viên 625
468 Creao Inj. Methyl prednisolon 40mg Lọ 29988
469 Vinsolon Methyl prednisolon 40mg Lọ 6040
470 DOPEGYT Methyldopa 250mg Viên 1995
471 AGIDOPA Methyldopa 250mg Viên 545
472 Thyperopa forte Methyldopa 500mg Viên 1785
473 Elitan Metoclopramid 10mg/2ml Ống 14200
474 Vincomid Metoclopramid 10mg/2ml Ống 1000
475 Egilok Metoprolol 50mg Viên 1645
476 Egilok Metoprolol 50mg Viên 1645
477 Metronidazol 250 Metronidazol 250mg viên 180
478 Metronidazol Metronidazol 250mg Viên 132
479 Metronidazole/Vioser Metronidazol 500mg/100ml Chai 17400
480 NEO-TERGYNAN Metronidazol + neomycin + nystatin 500mg + 65000 IU + 100000 IU Viên 11800
481 NEO- MEGYNA Metronidazol + neomycin + nystatin 500mg, 65.000IU, 100.000IU Viên 1736
482 Midazolam B. Braun 5mg/ml Midazolam 5mg/1ml Ống 18900
483 Zodalan Midazolam 5mg/1ml Ống 15000
484 Vinocyclin 50 Minocyclin 50mg Viên 7350
485 Vinocyclin 100 Minocyclin 100mg Viên 14800
486 HERAPROSTOL Misoprostol 200mcg Viên 3440
487 Fleet Enema Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat 19g/118ml + 7g /118ml Chai 57500
488 Morphin 30mg Morphin 30mg Viên 7140
489 Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) Morphin 10mg/ml Ống 6993
490 Tamvelier  (cơ sở xuất xưởng: Pharmathen SA,  địa chỉ: Dervenakion 6, Pallini Attiki, 15351, Hy Lạp) Moxifloxacin 0,5%, 5ml Lọ 74991
491 Eyesmox Moxifloxacin 0,5%/5ml Lọ 9891
492 RIVOMOXI 400mg Moxifloxacin 400mg Viên 48300
493 Moloxcin 400  Moxifloxacin 400mg viên 21000
494 Moxipa 400 Moxifloxacin 400mg Viên 9500
495 Moxifloxacin Bidiphar 400mg/100ml Moxifloxacin 400mg/100ml Chai 199983
496 Moxifloxacin 400mg/250ml  Solution for Infusion Moxifloxacin 400mg/250ml Lọ 324870
497 Moxifloxacin 400mg/250ml Moxifloxacin 400mg Chai 245000
498 Quimodex Moxifloxacin + dexamethason 0,5% + 0,1%, 6ml Lọ 20000
499 Atimupicin Mupirocin 100mg/5g Tuýp 32000
500 Bacterocin Oint Mupirocin Mỗi gram thuốc chứa Mupirocin 20mg Tuýp 36000
501 Aipenxin Ointment Mupirocin 2%, 10g Tuýp 69972
502 Stacytine 200 N-acetylcystein 200mg Viên 1400
503 ACECYST N-acetylcystein 200mg Viên 195
504 Naloxone-hameln 0.4mg/ml Injection Naloxon hydroclorid 0,4mg/ml Ống 43995
505 BFS-Naloxone Naloxon hydroclorid 0,4mg/1ml Ống 29400
506 Propain Naproxen 500mg Viên 4560
507 Ameproxen 500 Naproxen 500mg Viên 1800
508 Refresh Tears Natri carboxymethylcellulose (natri CMC) 0,5% Lọ 64101
509 Natri Clorid 0,9% Natri clorid 0,9%/10ml Lọ 1320
510 Natri clorid 0,9% Natri clorid 0,9%, 100ml Túi 5985
511 Sodium Chloride Natri clorid 0,9%, 500ml Chai 19500
512 Natri clorid 0,9% Natri clorid 0,9%, 500ml Chai 6153
513 Natri clorid 3% Natri clorid 3%, 100ml Chai 8190
514 Oresol Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan 0,7g + 0,3g + 0,58g + 4g Gói 1560
515 Samaca Natri hyaluronat 1mg/1ml; 6ml Lọ 25000
516 VITOL Natri hyaluronat 18mg/10ml – Lọ 12ml Lọ 39000
517 Sodium Bicarbonate Renaudin 8,4% Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) 0,84g/ 10ml Ống 22000
518 MEPOLY Neomycin + polymyxin B + dexamethason (35mg; 100.000IU; 10mg)/ 10ml Lọ 37000
519 Vinstigmin  Neostigmin metylsulfat (bromid) 0,5mg/ml Ống  5280
520 SMOFlipid 20% Nhũ dịch lipid 20%, 250ml Chai 142000
521 SMOFlipid 20% Nhũ dịch lipid 20%, 250ml Chai 142000
522 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml Nicardipin 10mg/10ml Ống 124999
523 Vincardipin  Nicardipin 10mg/10ml  Ống  84000
524 Nifedipin T20 retard Nifedipin 20mg Viên 540
525 Nifedipin Hasan 20 Retard Nifedipin 20mg viên 504
526 Fascapin-20 Nifedipin 20mg Viên 450
527 Norepinephrin Kabi 1mg/ml Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) 1mg/1ml Ống 25750
528 Noradrenaline Base Aguettant 1mg/ml Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) 4mg/4ml Ống 40000
529 Nước cất tiêm Nước cất pha tiêm 10ml Ống 690
530 Nước cất pha tiêm Nước cất pha tiêm 500ml Chai 8400
531 Nước Oxy già  3% Nước oxy già Mỗi chai 20ml chứa: Nước oxy già đậm đặc (50%) 1,2g Chai 1890
532 NYSTATIN 25000IU Nystatin  25.000IU Gói 930
533 NYSTATAB Nystatin 500.000UI Viên 730
534 Octreotide Octreotid 0,1mg/ml Ống 89985
535 Octreotid Octreotid 0,1mg/1ml Ống 82000
536 Ofloxacin-POS 3mg/ml Ofloxacin 15mg/5ml Lọ 52900
537 Ofloxacin 0,3% Ofloxacin  15mg/ 5ml  Lọ 2075
538 AGOFLOX Ofloxacin 200mg Viên 310
539 Pataday Olopatadin hydroclorid 0,2%  Chai 131099
540 OLEVID Olopatadin hydroclorid 2mg/ml – Lọ 5ml Lọ 88000
541 Kagasdine Omeprazol 20mg Viên 130
542 Omevin Omeprazol 40mg Lọ 5886
543 Oxacillin 1g Oxacilin 1g Lọ 44100
544 Vinphatoxin Oxytocin 5IU/ml Ống 2800
545 SaVi Pantoprazole 40 Pantoprazol 40mg Viên 775
546 Hapacol 80 Paracetamol (acetaminophen) 80mg gói 725
547 Acepron 80 Paracetamol (acetaminophen) 80mg/ 1,5g Gói 285
548 Efferalgan 80mg Suppo Paracetamol (acetaminophen) 80mg Viên 1890
549 PARA-  OPC 150mg Paracetamol (acetaminophen) 150mg Gói 735
550 AGIMOL 150 Paracetamol (acetaminophen) 150mg Gói  280
551 Efferalgan 300mg Suppo Paracetamol (acetaminophen) 300mg Viên 2641
552 BABEMOL Paracetamol (acetaminophen) 120mg/5ml Gói 1800
553 Hapacol 250 Paracetamol (acetaminophen) 250mg gói 1294
554 SACENDOL 250 Paracetamol (acetaminophen) 250mg Gói 327
555 AGIMOL 325 Paracetamol (acetaminophen) 325mg Gói 1030
556 PARTAMOL TAB Paracetamol (acetaminophen) 500mg Viên 480
557 Paracetamol 500mg Paracetamol (acetaminophen) 500mg Viên 192
558 AGI-TYFEDOL 500 Paracetamol (acetaminophen) 500mg Viên 155
559 Paracetamol 500 Paracetamol (acetaminophen) 500mg Viên 1400
560 Hapacol 650 Paracetamol (acetaminophen) 650mg viên 500
561 Pharbacol Paracetamol (acetaminophen) 650 mg viên 1000
562 Parazacol 750 Paracetamol (acetaminophen) 10mg/ml/75ml Lọ 29500
563 Paracetamol infusion 10mg/ml Paracetamol (acetaminophen) 500mg/50ml Túi 15750
564 Pagozine Paracetamol (acetaminophen) 1g/6,7ml Ống 24000
565 Paracetamol 10mg/ml Paracetamol (acetaminophen) 1g/100ml Chai, túi 9400
566 Effer-paralmax codein 10 Paracetamol + codein phosphat 500mg+10mg Viên 2100
567 Tazando Paracetamol + codein phosphat 500mg+ 15mg Viên 1100
568 Panactol Codein plus Paracetamol + codein phosphat 500mg+ 30mg Viên 562
569 DEGEVIC Paracetamol + tramadol 325mg + 37,5mg Viên 363
570 Panalgan Plus Paracetamol + tramadol 325mg + 37,5mg Viên 2035
571 Perindopril 4 Perindopril 4mg Viên 272
572 Oceperido Perindopril 4mg Viên 3199
573 Opecosyl argin 5 Perindopril 5 mg viên 1900
574 Coversyl 10mg Perindopril 10mg Viên 7084
575 Coversyl 5mg Perindopril 5mg Viên 5028
576 Coveram 5mg/5mg Perindopril + amlodipin 5mg; 5mg Viên 6589
577 Viacoram 7mg/5mg Perindopril + amlodipin 7mg; 5mg Viên 6589
578 Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg Perindopril + indapamid 5 mg; 1,25mg Viên 6500
579 Tovecor plus Perindopril + indapamid 5mg + 1,25mg Viên 3800
580 Vinphyton 1mg Phytomenadion (vitamin K1) 1mg/1ml Ống 993
581 Vik 1 inj. Phytomenadion (vitamin K1) 10mg/ml ống 11000
582 Kacetam Piracetam 800mg Viên 466
583 AGICETAM 800 Piracetam 800mg Viên 335
584 PRACETAM 1200 Piracetam 1200mg Viên 2550
585 TORICAM CAPSULES 20MG Piroxicam 20mg Viên 4235
586 Piroxicam Piroxicam 20mg Viên 158
587 Systane Ultra 5ml Polyethylen glycol + propylen glycol 0,4% + 0,3% Lọ 60100
588 Novotane ultra Polyethylen glycol + propylen glycol (0.4%+0.3%)-5ml Ống 45000
589 POVIDONE Povidon iodin 10%-90ml Chai 7750
590 Pravastatin SaVi 10 Pravastatin 10mg Viên 4200
591 Oceprava 10 Pravastatin 10mg Viên 3100
592 Fasthan 20 Pravastatin 20mg Viên 6450
593 Myavastin 20 Pravastatin 20mg Viên 945
594 Prednisolone 5mg Prednisolon acetat (natri phosphate) 5mg viên 90
595 Antivic 75 Pregabalin 75mg Viên 599
596 Davyca-F Pregabalin 150mg Viên 3090
597 Fresofol 1% Mct/Lct Propofol 1% (10mg/ml) Ống 25190
598 Fresofol 1% Mct/Lct Propofol 1% (10mg/ml) Ống 25190
599 Basethyrox Propylthiouracil (PTU) 100mg Viên 735
600 Beprasan 20mg Rabeprazol 20mg Viên 11500
601 RABICAD 20 Rabeprazol 20mg Viên 8000
602 Rabeprazol 20mg Rabeprazol 20mg Viên 405
603 Lactated Ringerʹs Injections Ringer lactat 500ml Chai 19500
604 Ringer lactate  Ringer lactat 500ml Chai 7130
605 Rocuronium Kabi 10mg/ml Rocuronium bromid 10mg/ml Lọ 46500
606 Noveron Rocuronium bromid 10mg/ml Lọ 43900
607 Rocuronium 25mg Rocuronium bromid 25mg/2,5ml Ống 21000
608 Rosuvas Hasan 5 Rosuvastatin 5mg viên 840
609 DW-TRA TIMARO Rosuvastatin 10mg Viên 615
610 Rosuvastatin 10 Rosuvastatin 10mg Viên 280
611 Carhurol 20 Rosuvastatin 20mg Viên 882
612 Rosuvastatin 20 Rosuvastatin 20mg Viên 525
613 Stilux-60 Rotundin 60mg Viên 590
614 Zentomyces Saccharomyces boulardii 100mg Gói 3600
615 MICEZYM 100 Saccharomyces boulardii 100mg=2,26 x 10^9 CFU gói 3927
616 Sallet Salbutamol sulfat 2mg/5ml Ống 3990
617 Atisalbu Salbutamol sulfat 2mg/5ml Ống 5187
618 Zensalbu nebules 2.5 Salbutamol sulfat 2,5mg/2,5ml Ống 4410
619 Ventolin Nebules Salbutamol sulfat 5mg/ 2,5ml Ống 8513
620 Vinsalmol 5 Salbutamol sulfat 5mg/2,5ml Ống  8400
621 Crederm Lotion Salicylic acid + betamethason dipropionat 0,5 mg ( 0,64mg) / 20 mg Lọ 60000
622 Dibetalic Salicylic acid + betamethason dipropionat (3% + 0,064%), tuýp 15g Tuýp 15600
623 Seretide Evohaler DC 25/125mcg Salmeterol + fluticason propionat 25mcg + 125mcg Bình xịt 210176
624 Satavit Sắt fumarat + acid folic 162mg + 750mcg Viên 835
625 Femancia Sắt fumarat + acid folic 305mg + 350mcg Viên 546
626 Folihem Sắt fumarat + acid folic 310mg + 350mcg Viên 2250
627 VITASUN TAB Sắt fumarat + acid folic 322mg + 350mcg Viên 2200
628 Totʹhema Sắt gluconat + mangan gluconat + đồng gluconat 50mg + 1,33mg + 0,7mg Ống 5150
629 Bifehema   Sắt gluconat + mangan gluconat + đồng gluconat 399mg (tương đương với sắt 50mg) + 10,77mg (tương đương với Mangan 1,33mg) + 5mg (tương đương với Đồng 0,7mg) Ống 3045
630 Vigahom Sắt gluconat + mangan gluconat + đồng gluconat 431,68 mg +11,65 mg +5 mg Ống 3780
631 Seaoflura  Sevofluran 250ml Chai 1538250
632 AIR-X 120 Simethicon 120mg Viên  1365
633 AIRFLAT 180 Simethicon 180mg Viên 1890
634 Simethicon Simethicon 80mg Viên 265
635 Sorbitol 5g Sorbitol 5g Gói 448
636 Infecin 3 M.I.U Spiramycin 3M UI viên 7000
637 ROVAGI 3 Spiramycin 3.000.000IU Viên 3100
638 Daphazyl Spiramycin + metronidazol 750.000IU + 125mg Viên 1495
639 RADAUGYL Spiramycin + metronidazol 750.000IU, 125mg viên 945
640 VEROSPIRON 25mg Spironolacton 25mg Viên 1900
641 Entacron 25 Spironolacton 25mg Viên 1575
642 Spironolacton Spironolacton 25mg Viên 321
643 Cotrimoxazol 800/160 Sulfamethoxazol + trimethoprim  800mg + 160mg  Viên 427
644 SULPRAGI Sulpirid 50mg Viên 175
645 Thuốc Mỡ Tacropic Tacrolimus 10mg/10g Tuýp 70000
646 SaVi Telmisartan 40 Telmisartan 40mg Viên 1255
647 Telmisartan Telmisartan 40mg Viên  242
648 Telmisartan OD DWP 40 Telmisartan 40mg Viên 1491
649 SaVi Tenofovir 300 Tenofovir (TDF) 300mg Viên 2478
650 Tefostad T300 Tenofovir (TDF) 300mg Viên 2500
651 Tenofovir 300 Tenofovir (TDF) 300mg Viên 1410
652 Terbisil 250 mg Tablets Terbinafin (hydroclorid) 250mg Viên 13860
653 Vinterlin 5mg  Terbutalin 5mg/2ml Ống  42000
654 TETRACAIN 0,5%  Tetracain 50mg Chai 15015
655 Tetracyclin 1% Tetracyclin hydroclorid 1%/5g Tuýp 3200
656 Sunigam 100 Tiaprofenic acid 100mg Viên 4900
657 Timolol Maleate Eye Drops 0.5% Timolol 5mg/ml Lọ 42200
658 Volulyte 6% Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch) 6%, 500ml Túi 84800
659 Eyetobrin 0.3% Tobramycin 3mg/ml Lọ 33390
660 PHILTOBAX EYE DROPS Tobramycin 15mg/5ml Lọ 27500
661 Biracin-E Tobramycin 0,3%/5ml Lọ 2730
662 Dex-Tobrin Tobramycin + dexamethason 3mg/1ml + 1mg/1ml Lọ 43200
663 TOBCOL – DEX Tobramycin + dexamethason 15mg; 5mg Chai 6300
664 Duhemos 500 Tranexamic acid 500mg viên 2499
665 Acid tranexamic 500mg Tranexamic acid  500mg  Viên 1572
666 Tranexamic acid 500mg/5ml Tranexamic acid  500mg/5ml  Ống 4410
667 Amcinol – Paste Triamcinolon acetonid 5mg Tuýp 10000
668 AGITRITINE 200 Trimebutin maleat 200mg Viên 565
669 Metazydyna Trimetazidin 20mg Viên 1800
670 SaVi Trimetazidine 20 Trimetazidin 20mg Viên 300
671 Vartel 20mg Trimetazidin 20mg viên 600
672 Trimpol MR Trimetazidin 35 mg Viên 2600
673 Vastec 35 MR Trimetazidin 35mg viên 404
674 Vaspycar MR Trimetazidin 35 mg viên 345
675 Vaspycar MR Trimetazidin 35mg viên 345
676 Mydrin-P Tropicamide + phenylephrine hydroclorid 50mg/10ml + 50mg/10ml Lọ 67500
677 Acid Ursodeoxycholic  200mg Ursodeoxycholic acid 200mg Viên 2700
678 PMS-Ursodiol C 250mg Ursodeoxycholic acid 250mg Viên 11500
679 Ursobil Ursodeoxycholic acid 300mg Viên 15950
680 Milepsy 200 Valproat natri 200mg viên 1323
681 VALSGIM 80 Valsartan 80mg Viên 695
682 Valsartan cap DWP 80mg Valsartan 80mg Viên 1995
683 Vancomycin Vancomycin 500mg Lọ 16000
684 AGIRENYL Vitamin A 5000IU Viên 225
685 Vitamin AD Vitamin A + D3 4000 IU + 400 IU Viên 599
686 Vitamin B1 Vitamin B1 250mg Viên 232
687 Milgamma N Vitamin B1 + B6 + B12 100mg+ 100mg+ 1mg Ống 21000
688 Vinrovit 5000 Vitamin B1 + B6 + B12 50mg + 250mg + 5000mcg Lọ 6780
689 SaVi 3B Vitamin B1 + B6 + B12 100mg; 100mg; 150mcg Viên 1540
690 Vitamin 3B extra Vitamin B1 + B6 + B12 100mg + 100mg + 150mcg Viên 990
691 3B – Medi Vitamin B1 + B6 + B12 125mg 125mg 250mcg Viên 1197
692 Cosyndo B Vitamin B1 + B6 + B12 175mg + 175mg + 125mcg Viên 1150
693 HOVINLEX Vitamin B1 + B6 + B12 200mg + 100mg + 1mg Viên 1900
694 Scanneuron-Forte Vitamin B1 + B6 + B12 250mg + 250mg + 1000mcg Viên 1952
695 Pivineuron Vitamin B1 + B6 + B12 250mg + 250mg + 1000mcg viên 1800
696 Vitamin B6 Vitamin B6 250mg Viên 245
697 Obibebe Vitamin B6 + magnesi lactat 5mg + 470mg Ống 4070
698 Magnesi B6 Vitamin B6 + magnesi lactat 5mg + 470mg Viên 125
699 CEVIT 500 Vitamin C 500mg/5ml ống 1040
700 Amsurvit-C 1000 Vitamin C 1g Viên 1750
701 SaVi C 500 Vitamin C 500mg Viên 1000
702 VITAMIN C 500 Vitamin C 500mg Viên 159
703 Incepavit 400 Capsule Vitamin E 400IU Viên 1850
704 Vitamin E 400IU Vitamin E 400IU Viên 449
705 Vitamin PP Vitamin PP 500mg Viên 207
Đánh giá bài viết

BÀI VIẾT MỚI

VIDEO